Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Monitoring

Monitoring zużycia ciepła na ogrzewanie oraz energii elektrycznej.

W celu dostarczania informacji o stanie zaopatrzenia w energię cieplną i użytkowaniu energii elektrycznej oraz wpływu tych procesów na środowisko, został wytypowany i wyposażony w układ do bieżącego monitoringu zużycia ciepła (ogrzewania), temperatur i energii elektrycznej kompleks budynków edukacyjnych. Zespół urządzeń pomiarowych, uzupełniony o system transmisji i gromadzenia danych, służący do bieżącego monitoringu zlokalizowany został w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej i Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków z Oddziałami Sportowymi przy ul. Szczytowej 28/30 w Częstochowie.

SP8

Budynek szkoły jest zróżnicowany pod względem wysokości oraz poziomów posadowienia poszczególnych jego części, co nierozerwalnie wiąże się ze specyfiką terenu. Powierzchnia zabudowy wynosi 3007m2, powierzchnia użytkowa - 7439m2 a kubatura 38072m3.

W skład obiektu wchodzą trzy segmenty o różnych funkcjach, które były dobudowywane w różnych latach. Są to:

  • A - Segment dydaktyczny dla klas 1-4 wraz z pomieszczeniami administracyjnymi
  • B - Segment dydaktyczno-wejściowy wraz z pomieszczeniami administracyjnymi i łącznikiem
  • C - Segment sportowo- żywieniowy wraz z łącznikiem

Plan sytuacyjny obiektu przedstawiono na poniższym rysunku, z zaznaczeniem kierunku północnego.

SP8

Ciepło do budynku dostarczane jest z sieci magistralnej i jest wykorzystywane do ogrzewania szkoły i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto do szkoły doprowadzone są: energia elektryczna, gaz oraz woda.

Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę strat ciepła budynku szkoły.

Struktura strat ciepła

Wizualizacja wyników uzyskanych z układu bieżącego monitoringu zużycia ciepła na ogrzewanie szkoły oraz zużycia energii elektrycznej, uzupełnionych o dane meteorologiczne (temperatura, wiatr, radiacja) prowadzona jest w formie graficznej i tabelarycznej, periodycznie uzupełniana o opisy i komentarze do otrzymanych wyników zużycia ciepła na cele grzewcze w korelacji do zewnętrznych warunków pogodowych i temperatur panujących wewnątrz budynku.

System pomiarowy składa się z licznika ciepła,układu pomiaru zużycia energii elektrycznej i mocy, zespołu czujników temperatur, systemu bezprzewodowej transmisji danych, urządzenia integrującego informacje przesyłane z urządzeń pomiarowych i transmitującego dane poprzez Internet do centralnej bazy danych. Część wizualizacyjną zbudowano w oparciu o aplikację pracującą na serwerze, prezentującą wyniki dostępne poprzez przeglądarkę internetową.

Licznik ciepła z osprzętem

System akwizycji i transmisji danych

Prowadzony monitoring ma na celu identyfikację przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii i dokumentowanie uzyskanych w przyszłości efektów.

Zobacz szczegóły

Dane meteorologiczne uzyskiwane są z automatycznej stacji pomiarowej, która jest częścią infrastruktury pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, utworzonej w ramach kontraktu PHARE 01.05.06 "Systemy i oceny jakości powietrza - faza II" i środków budżetowych.

Akcje Dokumentu